VENLO – Op verzoek van gemeente Venlo maken wij u attent op de oproep van provincie Limburg gericht aan ondernemers met omzetderving als gevolg van hoogwater in juli 2021.

Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen die schade hebben geleden door het hoogwater in juli 2021 kunnen gebruik maken van de Regeling WTS juli 2021. Deze regeling geeft een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

Omzetschade die ondernemers hebben gehad als gevolg van het hoogwater is niet in deze regeling opgenomen. Het kabinet heeft op 13 augustus echter aangegeven toch het gesprek hierover met de regio en ondernemersvertegenwoordigers te willen voeren, waarbij ook aandacht is voor proportionaliteit, uitvoerbaarheid en precedentwerking. Deze gesprekken vinden momenteel plaats.

Voor de brancheorganisaties en het Rijk is het van belang om meer zicht te krijgen op het aantal bedrijven dat omzetschade heeft geleden en de totale (geschatte) omvang van de geleden omzetschade. Om de gesprekken over een mogelijke regeling voor omzetcompensatie te ondersteunen vragen wij ondernemers om een formulier in te vullen en uiterlijk woensdag 22 september te mailen aan format_omzetderving@prvlimburg.nl.

Meteen naar het formulier: https://www.venloonline.nl/publish/1388/Format%20omzetderving%20waterschade%20Limburg.pdf

Onderstaande aandachtspunten zijn van belang bij de vragenlijst:

  • Bijgevoegde vragenlijst heeft tot doel een goede inschatting te kunnen maken van de omvang van de omzetderving die is ontstaan door de wateroverlast half juli 2021. Deze inschatting is nodig om een besluit te kunnen voorbereiden voor de keuzes ten aanzien van een eventuele compensatie van (een deel van) de omzetderving. Deze uitvraag is dus geen aanvraag of officiële melding! Er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.
  • Via diverse ondernemers- en brancheorganisaties wordt deze vragenlijst richting ondernemers verspreid om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Wij vragen u om deze lijst maar één keer in te vullen en op te sturen naar format_omzetderving@prvlimburg.nl.
  • Ook ontvangt de provincie graag uw formulier retour, indien u geen of nauwelijks omzetderving heeft ondervonden door de wateroverlast.

Uw input is van grote waarde!